TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - January 2023 (Part 1)

1313 user(s) have taken this test. Did you?

1. Which country’s currency notes are popularly called as Greenback?

 • China
 • America
 • Japan
 • England
எந்த நாட்டின் பணத்தாளானது கிரீன்பேக் என்று பிரபலமாக அழைக்கப் படுகின்றது?

 • சீனா
 • அமெரிக்கா
 • ஜப்பான்
 • இங்கிலாந்து

Select Answer : a. b. c. d.

2. The World’s First Commercial Moon Lander was launched by

 • USA
 • Japan
 • India
 • China
உலகின் முதல் வர்த்தக ரீதியிலான நிலவு தரையிறங்கு வாகனமானது எந்த நாட்டினால் விண்ணில் ஏவப்பட்டது?

 • அமெரிக்கா
 • ஜப்பான்
 • இந்தியா
 • சீனா

Select Answer : a. b. c. d.

3. Which country’s satellite will take the first global survey of Earth’s freshwater systems from space?

 • USA
 • Japan
 • India
 • China
எந்த நாட்டின் செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில் இருந்து பூமியின் நன்னீர் வளங்களின் முதல் உலகளாவிய ஆய்வினை மேற்கொள்ள உள்ளது?

 • அமெரிக்கா
 • ஜப்பான்
 • இந்தியா
 • சீனா

Select Answer : a. b. c. d.

4. International Debt Report 2022 was released by

 • International Monetary Fund
 • World bank
 • World Trade Organization
 • United Nations Development Program
2022 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கடன் அறிக்கையினை வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • சர்வதேச நாணய நிதியம்
 • உலக வங்கி
 • உலக வர்த்தக அமைப்பு
 • ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மேம்பாட்டுத் திட்ட அமைப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

5. The Moa, a popped-rice ball, is a GI tagged Product from

 • Odisha
 • Uttar Pradesh
 • Madhya Pradesh
 • West Bengal
புவிசார் குறியீடு பெற்ற மோவா எனப்படும் பொரி உருண்டையானது எந்த மாநிலத்தின் தயாரிப்பு ஆகும்?

 • ஒடிசா
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • மேற்கு வங்காளம்

Select Answer : a. b. c. d.

6. Which state has the largest number of centrally protected monuments?

 • Madhya Pradesh
 • Tamilnadu
 • Uttar Pradesh
 • Maharashtra
மத்திய அரசினால் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னங்கள் எந்த மாநிலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளன?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

7. National Mobile Monitoring System has been setup for

 • National Rural Employment Guarantee
 • Jal Jeevan mission
 • Prime Minister’s Housing Scheme
 • Swachh Bharat Abhiyan
தேசிய கைபேசிவழி கண்காணிப்பு அமைப்பு ஆனது எந்தத் திட்டத்திற்காக அமைக்கப் பட்டுள்ளது?

 • தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம்
 • ஜல் ஜீவன் திட்டம்
 • பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதி வழங்கீட்டுத் திட்டம்
 • ஸ்வச் பாரத் அபியான்

Select Answer : a. b. c. d.

8. Which state government launched an initiative for the conservation of Nilgiri Tahr?

 • Kerala
 • Andhra Pradesh
 • Karnataka
 • Tamilnadu
நீலகிரி வரையாடுகள் வளங்காப்பு திட்டத்தினைத் தொடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது?

 • கேரளா
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • கர்நாடகா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

9. The World’s largest open-air theatre festival Dhanu Yatra began in

 • Chhattisgarh
 • Jharkhand
 • Odisha
 • Madya Pradesh
தனு யாத்ரா எனப்படும் உலகின் மிகப்பெரிய திறந்தவெளி நாடக விழாவானது எங்கு தொடங்கப் பட்டுள்ளது?

 • சத்தீஸ்கர்
 • ஜார்க்கண்ட்
 • ஒடிசா
 • மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

10. India’s First complete library constituency was setup at

 • Tripura
 • Meghalaya
 • Tamilnadu
 • Kerala
இந்தியாவின் முதல் முறையாக அனைத்து வார்டுகளிலும் நூலகங்களைக் கொண்டுள்ள தொகுதி எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • திரிபுரா
 • மேகாலயா
 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

11. The 81st session of the Indian History Congress concluded at

 • Jaipur
 • Agra
 • Chennai
 • Mumbai
இந்திய வரலாற்று மாநாட்டு அமைப்பின் 81வது அமர்வு எங்கு நடைபெற்றது?

 • ஜெய்ப்பூர்
 • ஆக்ரா
 • சென்னை
 • மும்பை

Select Answer : a. b. c. d.

12. The Knesset is the parliament of

 • Japan
 • Russia
 • Iran
 • Israel
நெசட் என்பது எந்த நாட்டின் பாராளுமன்றம் ஆகும்?

 • ஜப்பான்
 • ரஷ்யா
 • ஈரான்
 • இஸ்ரேல்

Select Answer : a. b. c. d.

13. Which one became the first state to pass a Lokayukta Bill?

 • Kerala
 • Odisha
 • Maharashtra
 • Tamilnadu
லோக் ஆயுக்தா மசோதாவினை நிறைவேற்றிய முதல் மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • ஒடிசா
 • மகாராஷ்டிரா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

14. Zeliangrong United Front is a tribal group in

 • Nagaland
 • Manipur
 • Meghalaya
 • Mizoram
ஜெலியாங்ராங் ஐக்கிய முன்னணி என்பது எந்த மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு பழங்குடியினக் குழுவாகும்?

 • நாகாலாந்து
 • மணிப்பூர்
 • மேகாலயா
 • மிசோரம்

Select Answer : a. b. c. d.

15. The football legend Pele belongs to

 • Argentina
 • Brazil
 • France
 • Sweden
கால்பந்துப் போட்டியின் ஜாம்பவான் பீலே எந்த நாட்டினைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்?

 • அர்ஜென்டினா
 • பிரேசில்
 • பிரான்சு
 • சுவீடன்

Select Answer : a. b. c. d.

16. Which state’s Information commission has the lowest performance of responsiveness under the RTI Act?

 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Maharashtra
 • Punjab
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தகவல் வழங்குவதில் மிகக் குறைவான செயல்திறனைக் கொண்டுள்ள மாநிலத் தகவல் ஆணையம் எது?

 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • மகாராஷ்டிரா
 • பஞ்சாப்

Select Answer : a. b. c. d.

17. The report ‘2022 in Nine Charts’ was released by

 • World Trade Organisation
 • World Economic Forum
 • World Bank
 • International Monetary Fund
‘2022 Nine Charts’ என்ற அறிக்கையினை வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • உலக வர்த்தக அமைப்பு
 • உலகப் பொருளாதார மன்றம்
 • உலக வங்கி
 • சர்வதேச நாணய நிதியம்

Select Answer : a. b. c. d.

18. Which one has been chosen as the secretariat for science 20 (S20)?

 • Indian Institute of Science
 • Indian Institute of Technology
 • Anna University
 • Indian Institute of Management
அறிவியல் 20 (S20) என்ற நிகழ்விற்கானச் செயலகமாகத் தேர்வு செய்யப் பட்டுள்ள முகமை எது?

 • இந்திய அறிவியல் கழகம்
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம்
 • அண்ணாப் பல்கலைக் கழகம்
 • இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனம்

Select Answer : a. b. c. d.

19. The 108th annual session of Indian Science Congress held at

 • Jaipur
 • Mumbai
 • Chennai
 • Nagpur
இந்திய அறிவியல் மாநாட்டு அமைப்பின் 108வது ஆண்டு அமர்வானது எங்கு நடைபெற்றது?

 • ஜெய்ப்பூர்
 • மும்பை
 • சென்னை
 • நாக்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

20. In India, which year was declared as national year of Millets?

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
இந்தியாவில், தேசிய சிறு தானியங்கள் ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆண்டு எது?

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which state has the highest share of women in NREGS?

 • Kerala
 • Punjab
 • Maharashtra
 • Karnataka
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தில் பெண் பணியாளர்களின் அதிகளவிலான பங்கேற்பினைக் கொண்டுள்ள மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • பஞ்சாப்
 • மகாராஷ்டிரா
 • கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

22. A world-class Kayaking-Canoeing Academy is to be set up at

 • Sikkim
 • Ladakh
 • Kashmir
 • Uttarakhand
உலகத் தரம் வாய்ந்த கயாக்கிங்-கேனோயிங் (சிறு படகோட்டப் போட்டி) அகாடமி ஆனது எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது?

 • சிக்கிம்
 • லடாக்
 • காஷ்மீர்
 • உத்தரகாண்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

23. Which Ministry launched Prajjwala Challenge in India?

 • Rural Development
 • Agriculture
 • Finance
 • Defence
இந்தியாவில் பிரஜ்வாலா சவாலினைத் தொடங்கியுள்ள அமைச்சகம் எது?

 • கிராமப்புற மேம்பாடு
 • வேளாண்மை
 • நிதி
 • பாதுகாப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

24. Who the Asia's third-largest producer and exporter?

 • China
 • Japan
 • India
 • Srilanka
ஆசியாவின் மூன்றாவது பெரிய உற்பத்தியாளர் மற்றும் ஏற்றுமதியாளராக விளங்கும் நாடு எது?

 • சீனா
 • ஜப்பான்
 • இந்தியா
 • இலங்கை

Select Answer : a. b. c. d.

25. India’s first In Vitro Fertilization (IVF) mobile unit for animals was setup at

 • Uttarakhand
 • Gujarat
 • Tamilnadu
 • Kerala
இந்தியாவில் முதல் முறையாக விலங்குகளுக்கான நடமாடும் செயற்கை முறை கருத்தரித்தல் மையத்தினை அமைத்துள்ள மாநிலம் எது?

 • உத்தரகாண்ட்
 • குஜராத்
 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.