TNPSC Thervupettagam

Articles

நெருக்கடியில் நெசவு

May 19, 2022 11 hrs 0 min 11 0

நதிகள் இணைப்பு காலத்தின் கட்டாயம்!

May 18, 2022 2 days 25 0

எண்ணிக்கையல்ல, தரமே முக்கியம்!

May 17, 2022 3 days 19 0

கருத்துக்கு கைவிலங்கு

May 17, 2022 3 days 19 0

மனி​த​ரு‌க்கு ம‌ட்டு​ம‌ல்ல பூமி!

May 16, 2022 4 days 41 0

கட்டுக்குள் வரட்டும் அரசு ஊழியர்க்கான செலவு

May 16, 2022 4 days 32 0

எப்படி இருக்கிறது தேசிய குடும்ப நலம்?

May 16, 2022 4 days 25 0

தேசத் துரோகம் என்னும் காலனிய எச்சம்

May 16, 2022 4 days 17 0

சர் ஆர்தர் காட்டன்: போற்றத் தவறிய தமிழகம்

May 15, 2022 5 days 14 0

எது சரியான கிராம சபை

May 15, 2022 5 days 12 0

பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையிடு!

May 14, 2022 6 days 46 0

விண்வெளிக் குப்பையும் வெப்ப சலனமும்

May 14, 2022 6 days 31 0

தேவைதான் மறு ஆய்வு

May 13, 2022 7 days 42 0

சேமிப்பு என்னும் வருமானம்

May 13, 2022 7 days 23 0

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நீதித் துறை சீர்திருத்தங்கள்

May 13, 2022 7 days 61 0

Categories