TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - March 2024 (Part 3)

1652 user(s) have taken this test. Did you?

1. Which country is looking to pass a law on "Right to Disconnect"?

 • Belgium
 • Australia
 • Singapore
 • America
"இணைப்புத் துண்டிக்கும் உரிமை" சட்டத்தினை இயற்ற உள்ள நாடு எது?

 • பெல்ஜியம்
 • ஆஸ்திரேலியா
 • சிங்கப்பூர்
 • அமெரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

2. Which of the following country is not a part of Weimar triangle?

 • Poland
 • France
 • Germany
 • England
பின்வருவனவற்றில் வெய்மர் முக்கோணம் என்ற கூட்டமைப்பில் ஓர் அங்கம் வகிக்காத நாடு எது?

 • போலந்து
 • பிரான்ஸ்
 • ஜெர்மனி
 • இங்கிலாந்து

Select Answer : a. b. c. d.

3. The Gupteswar Forest is located in

 • Chhattisgarh
 • Odisha
 • Jharkhand
 • West Bengal
குப்தேஸ்வர் காடு எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • சத்தீஸ்கர்
 • ஒடிசா
 • ஜார்க்கண்ட்
 • மேற்கு வங்காளம்

Select Answer : a. b. c. d.

4. The ‘Hori Habba’ bull racing is conducted in

 • Chhattisgarh
 • Kerala
 • Karnataka
 • Jharkhand
‘ஹோரி ஹப்பா’ எனப்படும் காளைப் பந்தயம் எங்கு நடத்தப்படுகிறது?

 • சத்தீஸ்கர்
 • கேரளா
 • கர்நாடகா
 • ஜார்க்கண்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

5. The beneficiaries of 'Tamil Pudhalvan' scheme is

 • 01-08th students
 • 01-10th students
 • 06-10th students
 • 06-12th students
'தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டத்தின் பயனாளிகள் யார்?

 • 01-08 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள்
 • 01-10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள்
 • 06-10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள்
 • 06-12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

6. Which country is the third-largest digitalized nation in the world?

 • United States of America
 • China
 • Japan
 • India
உலகின் மூன்றாவது பெரிய எண்ணிம மயமாக்கப்பட்ட நாடு எது?

 • அமெரிக்கா
 • சீனா
 • ஜப்பான்
 • இந்தியா

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which state / UTs has provides maximum no of services through e-mode?

 • Jammu and Kashmir
 • Kerala
 • Assam
 • Odisha
இணைய வழி மூலம் அதிகபட்ச சேவைகளை வழங்குகின்ற மாநிலம் / ஒன்றியப் பிரதேசம் எது?

 • ஜம்மு & காஷ்மீர்
 • கேரளா
 • அசாம்
 • ஒடிசா

Select Answer : a. b. c. d.

8. Which state secured the top spot of the ‘Most Welcoming Region in India’ category?

 • Jammu and Kashmir
 • Kerala
 • Himachal Pradesh
 • Goa
‘இந்தியாவின் அதிக வரவேற்பு மிக்கப் பகுதி’ என்ற பிரிவில் முதல் இடத்தைப் பெற்றுள்ள மாநிலம் எது?

 • ஜம்மு & காஷ்மீர்
 • கேரளா
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • கோவா

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which state’s Mines Department has discovered over 840 million tonnes of iron ore?

 • Chhattisgarh
 • Rajasthan
 • Maharashtra
 • Jharkhand
எந்த மாநிலத்தின் சுரங்கத் துறையானது 840 மில்லியன் டன்களுக்கும் மேலான இரும்புத் தாதுக்கள் இருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளது?

 • சத்தீஸ்கர்
 • ராஜஸ்தான்
 • மகாராஷ்டிரா
 • ஜார்க்கண்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

10. Bir Lachit Borphukan is the famous warrior personality of

 • Assam
 • Nagaland
 • Manipur
 • Sikkim
பிர் லச்சித் போர்புகான் எந்த மாநிலத்தின் புகழ்பெற்ற போர்வீரர் ஆவார்?

 • அசாம்
 • நாகாலாந்து
 • மணிப்பூர்
 • சிக்கிம்

Select Answer : a. b. c. d.

11. Rhodamine-B is related to

 • Gene therapy
 • Colouring agent
 • Amino acids
 • Drug resistance
ரோடமைன்-B எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • மரபணு சிகிச்சை
 • நிறமேற்றிக் காரணி
 • அமினோ அமிலங்கள்
 • மருந்து எதிர்ப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

12. Which country slips to the world's fourth-largest economy?

 • Japan
 • India
 • Germany
 • France
உலகின் நான்காவது பெரிய பொருளாதாரமாக சரிந்த நாடு எது?

 • ஜப்பான்
 • இந்தியா
 • ஜெர்மனி
 • பிரான்ஸ்

Select Answer : a. b. c. d.

13. What is the India’s rank in Henley Passport Index 2024?

 • 84
 • 85
 • 105
 • 106
2024 ஆம் ஆண்டு ஹென்லே கடவுச்சீட்டுக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன?

 • 84
 • 85
 • 105
 • 106

Select Answer : a. b. c. d.

14. World Pangolin Day is observed on

 • February 07
 • February 17
 • February 27
 • February 28
உலக எறும்புத் திண்ணிகள் தினம் எப்போது அனுசரிக்கப் படுகிறது?

 • பிப்ரவரி 07
 • பிப்ரவரி 17
 • பிப்ரவரி 27
 • பிப்ரவரி 28

Select Answer : a. b. c. d.

15. The ‘dand patta’ or gauntlet sword was traditionally used by

 • The Sakas
 • The Marathas
 • The Parthians
 • The Greeks
'தண்ட பட்டா' அல்லது கை வாள் யாரால் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது?

 • சாகர்கள்
 • மராத்தியர்கள்
 • பார்த்தியர்கள்
 • கிரேக்கர்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

16. Which state created a dedicated " Endangered Species Conservation Fund" recently?

 • Assam
 • Odisha
 • Tamil Nadu
 • Kerala
சமீபத்தில் "அருகி வரும் உயிரினங்களின் வளங்காப்பு நிதியை" உருவாக்கிய மாநிலம் எது?

 • அசாம்
 • ஒடிசா
 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

17. The world’s highest single-arch railway bridge was inaugurated in

 • Arunachal Pradesh
 • Jammu and Kashmir
 • Uttarakhand
 • Ladakh
உலகின் மிக உயரமான ஒற்றை வளைவு இரயில் பாலம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது?

 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • ஜம்மு & காஷ்மீர்
 • உத்தரகாண்ட்
 • லடாக்

Select Answer : a. b. c. d.

18. The Aspides Mission is related to

 • Inter planetary mission
 • Antarctica expedition
 • Sea piracy
 • Arctic expedition
ஆஸ்பைட்ஸ் திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • கிரகங்களுக்கு இடையிலான ஆய்வுத் திட்டம்
 • அண்டார்டிகா ஆய்வுப் பயணம்
 • கடல் கொள்ளை
 • ஆர்க்டிக் ஆய்வுப் பயணம்

Select Answer : a. b. c. d.

19. The STAR Metric system was launched by

 • IUPAC
 • BIPM
 • IUCN
 • UNEP
STAR மதிப்பீட்டு முறையினை அறிமுகப் படுத்தியுள்ள அமைப்பு எது?

 • IUPAC
 • BIPM
 • IUCN
 • UNEP

Select Answer : a. b. c. d.

20. World Day of Social Justice is observed in

 • February 10
 • February 20
 • February 22
 • February 24
உலக சமூக நீதி தினம் எப்போது அனுசரிக்கப் படுகிறது?

 • பிப்ரவரி 10
 • பிப்ரவரி 20
 • பிப்ரவரி 22
 • பிப்ரவரி 24

Select Answer : a. b. c. d.

21. India’s first 360-degree immersive dome theatre was opened in

 • Cochin
 • Chennai
 • Goa
 • Ladakh
இந்தியாவின் முதல் 360 கோணத்திலான குவிமாட வடிவிலான மூழ்குவிப்பு திரையரங்கம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது?

 • கொச்சின்
 • சென்னை
 • கோவா
 • லடாக்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Who serves as the Fund Manager and Secretariat of the IBSA Fund?

 • Asian Development Bank
 • New Development Bank
 • UNOSSC
 • Shanghai Cooperation Organisation
IBSA நிதியின் நிதி மேலாண்மை மற்றும் செயலகமாக செயல்படுவது எது?

 • ஆசிய மேம்பாட்டு வங்கி
 • புதிய மேம்பாட்டு வங்கி
 • UNOSSC
 • ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

23. Fali S Nariman is related to which sector?

 • Agriculture
 • Cooperative
 • Diary
 • Judiciary
ஃபாலி S. நரிமன் எந்த துறையுடன் தொடர்புடையவர்?

 • வேளாண்மை
 • கூட்டுறவு
 • பால்பொருள் உற்பத்தி
 • நீதித்துறை

Select Answer : a. b. c. d.

24. Who is the champion of Khelo India University Games 2024?

 • Punjab University
 • Jain University
 • University of Kerala
 • University of Mumbai
2024 ஆம் ஆண்டு கேலோ இந்தியா பல்கலைக்கழக விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி எது?

 • பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம்
 • சமணப் பல்கலைக்கழகம்
 • கேரளா பல்கலைக்கழகம்
 • மும்பை பல்கலைக்கழகம்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Which state has announced 'bag less school' day once a week?

 • Karnataka
 • Uttar Pradesh
 • Maharashtra
 • Madhya Pradesh
வாரத்திற்கு ஒருமுறை 'புத்தகப்பை இல்லாத' தினத்தை அறிவித்துள்ள மாநிலம் எது?

 • கர்நாடகா
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மகாராஷ்டிரா
 • மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.