TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - December 2023 (Part 3)

1313 user(s) have taken this test. Did you?

1. The world’s first fourth-generation reactor started its operation at

 • USA
 • France
 • China
 • Russia
நான்காம் தலைமுறை தொழில்நுட்பத்திலான உலகின் முதல் அணு உலை எந்தப் பகுதியில் தனது செயல்பாட்டைத் தொடங்கியது?

 • அமெரிக்கா
 • பிரான்சு
 • சீனா
 • ரஷ்யா

Select Answer : a. b. c. d.

2. Which state got global recognition for its afforestation efforts at the COP28 Climate Summit?

 • Himachal Pradesh
 • Bihar
 • Madhya Pradesh
 • Tamil Nadu
COP28 பருவநிலை உச்சி மாநாட்டில் காடு வளர்ப்பு முயற்சிகளுக்காக உலகளாவிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்ற மாநிலம் எது?

 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • பீகார்
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

3. Surya Nutan, the rechargeable and indoor cooking stove, was unveiled by

 • Bureau of Energy Efficiency
 • Bharat Petroleum
 • IIT Kharagpur
 • Indian Oil Corporation
சூர்ய நூதன் எனப்படும் மீள் மின்னேற்றம் செய்யக்கூடிய மற்றும் வீட்டிற்குள் பயன்படுத்தும் சமையல் அடுப்பு ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது?

 • ஆற்றல் திறன் வாரியம்
 • பாரத் பெட்ரோலியம்
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், காரக்பூர்
 • இந்தியன் எண்ணெய் உற்பத்திக் கழகம்

Select Answer : a. b. c. d.

4. GIAN scheme was launched by

 • Ministry of Education
 • Ministry of Tribal Affairs
 • Ministry of Commerce and Industry
 • Ministry of Social Justice and Empowerment
GIAN திட்டத்தினைத் தொடங்கிய அமைச்சகம் எது?

 • கல்வி அமைச்சகம்
 • பழங்குடியினர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம்
 • வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம்
 • சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம்

Select Answer : a. b. c. d.

5. Essequibo region is the disputed region between

 • Peru - Bolivia
 • Venezuela – Guyana
 • Mali -Niger
 • Niger – Nigeria
எஸ்சிகிபோ பகுதி என்பது எந்தெந்த நாடுகளுக்கிடையே சர்ச்சைக்குரிய பகுதியாக உள்ளது?

 • பெரு - பொலிவியா
 • வெனிசுலா - கயானா
 • மாலி - நைஜர்
 • நைஜர் – நைஜீரியா

Select Answer : a. b. c. d.

6. The recently discovered ‘Manis Mysteria’ is the species of

 • Butterfly
 • Pangolins
 • Frog
 • Lizard
சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘மேனிஸ் மிஸ்டீரியா’ எந்த உயிரினத்தினைச் சார்ந்தது?

 • வண்ணத்துப்பூச்சி
 • எறும்புத் திண்ணிகள்
 • தவளை
 • பல்லி

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which State has the high total fertility rate among educated women?

 • Maharashtra
 • Karnataka
 • Kerala
 • Tamil Nadu
கல்வியறிவுப் பெற்ற பெண்களின் மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் அதிகமாக உள்ள மாநிலம் எது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • கர்நாடகா
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

8. The deepest and largest underground lab in the world is located at

 • Norway
 • Russia
 • Canada
 • China
உலகின் மிக ஆழத்தில் அமைந்த மற்றும் மிகப்பெரிய நிலத்தடி ஆய்வகம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • நார்வே
 • ரஷ்யா
 • கனடா
 • சீனா

Select Answer : a. b. c. d.

9. The mysterious “singing” plasma waves was recorded around

 • Mercury
 • Jupiter
 • Venus
 • Mars
எந்தக் கோளினைச் சுற்றி மர்மமான "ஒலி எழுப்பும்" பிளாஸ்மா அலைகள் இருப்பது கண்டறியப் பட்டுள்ளது?

 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • செவ்வாய்

Select Answer : a. b. c. d.

10. Which university topped in QS world University ranking for sustainability 2024 from India?

 • University of Delhi
 • IIT Madras
 • IIT Kharagpur
 • IIT Roorkee
QS அமைப்பின் 2024 ஆம் ஆண்டு உலகப் பல்கலைக்கழக நிலைத்தன்மை தர வரிசையில் முதலிடம் பிடித்த இந்தியப் பல்கலைக்கழகம் எது?

 • டெல்லி பல்கலைக்கழகம்
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், சென்னை
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், காரக்பூர்
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், ரூர்க்கி

Select Answer : a. b. c. d.

11. International Anti-Corruption Day is observed on

 • December 08
 • December 09
 • December 10
 • December 12
சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?

 • டிசம்பர் 08
 • டிசம்பர் 09
 • டிசம்பர் 10
 • டிசம்பர் 12

Select Answer : a. b. c. d.

12. The 91st General Assembly of the Interpol was held in

 • Vienna
 • Paris
 • Montréal
 • Toronto
இன்டர்போலின் 91வது பொதுச் சபை எங்கு நடைபெற்றது?

 • வியன்னா
 • பாரீஸ்
 • மாண்ட்ரியல்
 • டொராண்டோ

Select Answer : a. b. c. d.

13. The world's first live birth of a chimeric or mixed monkey created by

 • Russia
 • China
 • Germany
 • France
மரபுத் திரி செல்களால் ஆன அல்லது கலப்பினக் குரங்கின் உலகின் முதல் நேரடி பிறப்பு எங்கு நிகழ்ந்தது?

 • ரஷ்யா
 • சீனா
 • ஜெர்மனி
 • பிரான்சு

Select Answer : a. b. c. d.

14. Which country topped in the Climate Change Performance Index (CCPI) 2024?

 • India
 • Denmark
 • Estonia
 • Philippines
2024 ஆம் ஆண்டு பருவநிலை மாற்றச் செயல்திறன் குறியீட்டில் (CCPI) முதலிடம் பெற்ற நாடு எது?

 • இந்தியா
 • டென்மார்க்
 • எஸ்டோனியா
 • பிலிப்பைன்ஸ்

Select Answer : a. b. c. d.

15. Which country has been selected as pioneer lead country for Green Voyage2050 Project?

 • USA
 • India
 • Australia
 • New Zealand
பசுமை பயணம் 2050 என்ற திட்டத்திற்கான முன்னோடியான தலைமை நாடாக தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட நாடு எது?

 • அமெரிக்கா
 • இந்தியா
 • ஆஸ்திரேலியா
 • நியூசிலாந்து

Select Answer : a. b. c. d.

16. Operation Storm Makers II was conducted by

 • NATO
 • SEATO
 • Interpol
 • UNSC
ஸ்டார்ம் மேக்கர்ஸ் II நடவடிக்கையினை மேற்கொண்ட அமைப்பு எது?

 • NATO
 • SEATO
 • இன்டர்போல்
 • UNSC

Select Answer : a. b. c. d.

17. Which country witnessed highest startup funding?

 • India
 • USA
 • China
 • UK
புத்தொழில் நிறுவனங்கள் நிதியை அதிகளவில் பெற்ற நாடு எது?

 • இந்தியா
 • அமெரிக்கா
 • சீனா
 • ஐக்கியப் பேரரசு

Select Answer : a. b. c. d.

18. Recently discovered ‘Pontus plate’ is located in

 • East China Sea
 • South China Sea
 • Philippine sea
 • Sea of Okhotsk
சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘போன்டஸ் கண்டத் தட்டு’ எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • கிழக்கு சீனக் கடல்
 • தென்சீனக் கடல்
 • பிலிப்பைன்ஸ் கடல்
 • ஓகோட்ஸ்க் கடல்

Select Answer : a. b. c. d.

19. VINBAX-2023 is the Joint Military Exercise between

 • India – Vietnam
 • Vietnam – Malaysia
 • Vietnam – china
 • India – Malaysia
VINBAX-2023 என்பது எந்தெந்த நாடுகளுக்கிடையேயான ஒரு கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியாகும்?


 • இந்தியா - வியட்நாம்
 • வியட்நாம் - மலேசியா
 • வியட்நாம் - சீனா
 • இந்தியா – மலேசியா

Select Answer : a. b. c. d.

20. Karan Singh’s Proclamation is related to

 • Special Status of J&K
 • Special Status of Sikkim
 • Reservation for Backward class
 • Minority rights
கரண் சிங்கின் பிரகடனம் எதனுடன் தொடர்புடையது ஆகும்?

 • ஜம்மு & காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து
 • சிக்கிமின் சிறப்பு அந்தஸ்து
 • பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீடு
 • சிறுபான்மையினர் உரிமைகள்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which state is known as the land of festivals?

 • Manipur
 • Mizoram
 • Nagaland
 • Assam
திருவிழாக்களின் பூமி என்று அழைக்கப்படும் மாநிலம் எது?

 • மணிப்பூர்
 • மிசோரம்
 • நாகாலாந்து
 • அசாம்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which country has become the world’s top producer of opium?

 • Myanmar
 • Afghanistan
 • Iran
 • Cambodia
 • மியான்மர்
 • ஆப்கானிஸ்தான்
 • ஈரான்
 • கம்போடியா

Select Answer : a. b. c. d.

23. IIT Madras’s AMRIT technology is related to

 • Gene therapy
 • Arsenic and Metal removal
 • Vaccine for malaria
 • Medi drones
 • மரபணு சிகிச்சை
 • ஆர்சனிக் மற்றும் உலோக நீக்கம்
 • மலேரியாவுக்கான தடுப்பூசி
 • மருத்துவப் பயன்பாடு சார்ந்த ஆளில்லா விமானங்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

24. The 33rd Vyas Samman 2023 will be conferred to

 • Mamta Kalia
 • Surendra Verma
 • Pushpa Bharati
 • Leena Manimekalai
33வது வியாஸ் சம்மான் 2023 விருது யாருக்கு வழங்கப் படுகிறது?

 • மம்தா கலியா
 • சுரேந்திர வர்மா
 • புஷ்பா பாரதி
 • லீனா மணிமேகலை

Select Answer : a. b. c. d.

25. Which country is the world’s largest emitter of Sulphur dioxide?

 • India
 • China
 • Russia
 • South Korea
உலகளவில் கந்தக டை ஆக்சைடை அதிகளவில் வெளியேற்றும் நாடு எது?

 • இந்தியா
 • சீனா
 • ரஷ்யா
 • தென் கொரியா

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.