TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - May 2024 (Part 1)

1916 user(s) have taken this test. Did you?

1. Which company becomes India’s first to surpass 10000 MW renewable energy?

 • Tata Power
 • Adani Green Energy
 • Suzlon Energy
 • NTPC Limited
10000 மெகாவாட் திறன் அளவிலான புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்தியினைத் தாண்டிய இந்தியாவின் முதல் நிறுவனம் எது?

 • டாடா ஆற்றல் நிறுவனம்
 • அதானி பசுமை ஆற்றல் நிறுவனம்
 • சுஸ்லான் ஆற்றல் நிறுவனம்
 • NTPC லிமிடெட்

Select Answer : a. b. c. d.

2. India's first small-scale liquefied natural gas (SSLNG) unit was inaugurated in

 • Madhya Pradesh
 • Uttar Pradesh
 • Chhattisgarh
 • Gujarat
இந்தியாவின் முதல் சிறிய அளவிலான திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (SSLNG) உற்பத்தி அலகு எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • சத்தீஸ்கர்
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

3. Who conducted the ‘Gagan Shakti-2024’ exercise recently?

 • Indian Army
 • Indian Navy
 • Indian Air Force
 • Border Security Force
சமீபத்தில் ‘ககன் சக்தி-2024’ பயிற்சியை நடத்திய அமைப்பு எது?

 • இந்தியத் தரைப் படை
 • இந்தியக் கடற்படை
 • இந்திய விமானப் படை
 • எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை

Select Answer : a. b. c. d.

4. India is aiming to scale up its Nuclear Energy production to 1 lakh MW in

 • 2027
 • 2030
 • 2045
 • 2047
இந்திய நாடானது தனது அணுசக்தி உற்பத்தியை 1 லட்சம் மெகாவாட்டாக உயர்த்துவதற்கான இலக்காக நிர்ணயித்துள்ள ஆண்டு எது?

 • 2027
 • 2030
 • 2045
 • 2047

Select Answer : a. b. c. d.

5. Which of the following Jupiter’s moon has presence of ozone?

 • Europa
 • Ganymede
 • Callisto
 • Euporie
பின்வரும் வியாழனின் துணைக் கோள்களுள் எதில் ஓசோன் காணப்படுகிறது?

 • யுரோப்பா
 • கேனிமேட்
 • காலிஸ்டோ
 • யூபோரி

Select Answer : a. b. c. d.

6. Who topped in the EIU Business Environment Rankings 2024?

 • USA
 • Singapore
 • Denmark
 • Canada
2024 ஆம் ஆண்டு EIU வணிகச் சூழல் தரவரிசையில் முதலிடம் பெற்றுள்ள நாடு எது?

 • அமெரிக்கா
 • சிங்கப்பூர்
 • டென்மார்க்
 • கனடா

Select Answer : a. b. c. d.

7. The North Atlantic Treaty Organization (NATO) was founded in

 • 1944
 • 1947
 • 1949
 • 1954
வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு ஆனது எப்போது நிறுவப் பட்டது?

 • 1944
 • 1947
 • 1949
 • 1954

Select Answer : a. b. c. d.

8. The Digital India Trust Agency (DIGITA) was launched by

 • Unique Identification Authority of India
 • National Payments Corporation of India
 • Reserve Bank of India
 • NITI Aayog
டிஜிட்டல் இந்தியா நம்பகத் தன்மைச் சரிபார்ப்பு முகமையினை (DIGITA) தொடங்கிய அமைப்பு எது?

 • இந்தியத் தனித்துவ அடையாள ஆணையம்
 • இந்தியத் தேசியக் கொடுப்பனவுக் கழகம்
 • இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
 • நிதி ஆயோக்

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which of the following ISRO’s satellite boarded with Rubidium Atomic Clock?

 • NVS-1 NavIC
 • Aditya-L1
 • EMISAT
 • Cartosat-3
இஸ்ரோவின் பின்வரும் செயற்கைக்கோள்களுள் எதில் ரூபிடியம் அணுக் கடிகாரம் வைக்கப் பட்டுள்ளது?

 • NVS-1 NavIC
 • ஆதித்யா-L1
 • EMISAT
 • கார்டோசாட்-3

Select Answer : a. b. c. d.

10. The National Maritime Day is observed on

 • April 05
 • April 10
 • April 15
 • April 20
தேசிய கடல்சார் தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?

 • ஏப்ரல் 05
 • ஏப்ரல் 10
 • ஏப்ரல் 15
 • ஏப்ரல் 20

Select Answer : a. b. c. d.

11. ‘The Idea of Democracy’ book was authored by

 • Manish Sisodia
 • Sam Pitroda
 • Manmohan singh
 • Mani Shankar Aiyar
‘The Idea of Democracy’ என்ற புத்தகத்தினை எழுதியவர் யார்?

 • மணீஷ் சிசோடியா
 • சாம் பிட்ரோடா
 • மன்மோகன் சிங்
 • மணி சங்கர் ஐயர்

Select Answer : a. b. c. d.

12. Which country has been dubbed as the "cancer capital of the world"?

 • Bhutan
 • Brazil
 • Libya
 • India
"உலகின் புற்றுநோய் தலைநகரம்" என்று அழைக்கப்படும் நாடு எது?

 • பூடான்
 • பிரேசில்
 • லிபியா
 • இந்தியா

Select Answer : a. b. c. d.

13. Kala-azar Diseases is caused by

 • Viruses
 • Bacteria
 • Protozoa
 • Fungus
கருங்காய்ச்சல் நோய் என்பது எதனால் பரவுகிறது?

 • வைரஸ்கள்
 • பாக்டீரியா
 • புரோட்டோசோவா
 • பூஞ்சை

Select Answer : a. b. c. d.

14. Zhuque-2 rocket is the launch vehicle of

 • Japan
 • China
 • North Korea
 • South Korea
ஜூக்-2 என்பது எந்த நாட்டின் ஏவுகலமாகும்?

 • ஜப்பான்
 • சீனா
 • வட கொரியா
 • தென் கொரியா

Select Answer : a. b. c. d.

15. Atmospheric Waves Experiment (AWE) was launched by

 • ISRO
 • NASA
 • JAXA
 • CERN
வளிமண்டல அலைகள் குறித்தப் பரிசோதனையினை (AWE) தொடங்கிய அமைப்பு எது?

 • ISRO
 • NASA
 • JAXA
 • CERN

Select Answer : a. b. c. d.

16. Which country has the highest percentage of doping offenders?

 • Russia
 • USA
 • Italy
 • India
ஊக்கமருந்து உபயோகிக்கும் நபர்கள் எந்த நாட்டில் அதிக சதவீதத்தில் காணப் படுகின்றனர்?

 • ரஷ்யா
 • அமெரிக்கா
 • இத்தாலி
 • இந்தியா

Select Answer : a. b. c. d.

17. The new gold-backed currency called ZiG was launched by

 • Belize
 • Czech Republic
 • Zambia
 • Zimbabwe
தங்கத்தின் மீதான இருப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ZiG எனப்படும் புதிய நாணயம் எந்த நாட்டில் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டுள்ளது?

 • பெலிஸ்
 • செக் குடியரசு
 • ஜாம்பியா
 • ஜிம்பாப்வே

Select Answer : a. b. c. d.

18. “Peace Clause” of WTO was agreed at the

 • Nairobi Ministerial meet
 • Geneva Ministerial meet
 • Bali ministerial meet
 • Doha Ministerial meet
உலக சுகாதார அமைப்பின் "கொள்முதல் மானிய வரம்பு மீறல் மீதான நடவடிக்கை தடுப்பு விதி" எங்கு ஒப்புக் கொள்ளப் பட்டது?

 • நைரோபி அமைச்சர்கள் சந்திப்பு
 • ஜெனீவா அமைச்சர்கள் சந்திப்பு
 • பாலி அமைச்சர்கள் சந்திப்பு
 • தோஹா அமைச்சர்கள் சந்திப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

19. Recently discovered rare species named Neptis philyra is the

 • Spider
 • Frog
 • Fish
 • Butterfly
சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட நெப்டிஸ் பிலிரா என்ற அரிய வகையானது எந்த இனத்தினைச் சேர்ந்ததாகும்?

 • சிலந்தி
 • தவளை
 • மீன்
 • வண்ணத்துப் பூச்சி

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which country topped in the Hurun global unicorn index 2024?

 • United States
 • China
 • India
 • Germany
ஹுருன் அமைப்பின் 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய யூனிகார்ன் நிறுவனங்கள் குறியீட்டில் முதலிடம் பெற்றுள்ள நாடு எது?

 • அமெரிக்கா
 • சீனா
 • இந்தியா
 • ஜெர்மனி

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which country accounted for the second-highest number of cases of hepatitis B and C in 2022?

 • China
 • India
 • South Africa
 • Sudan
2022 ஆம் ஆண்டில் B வகை மற்றும் C வகை கல்லீரல் அழற்சி நோய்த்தொற்றுகள் அதிக எண்ணிக்கையில் பதிவாகியுள்ள நாடு எது?

 • சீனா
 • இந்தியா
 • தென்னாப்பிரிக்கா
 • சூடான்

Select Answer : a. b. c. d.

22. British physicist Peter Higgs is known for

 • Gravitational waves
 • God Particle
 • Black hole
 • Optical communication
பிரிட்டிஷ் இயற்பியலாளர் பீட்டர் ஹிக்ஸ் எதனால் பிரபலமாக அறியப்படுகிறார்?

 • புவி ஈர்ப்பு அலைகள்
 • தெய்வீகத் துகள்
 • கருந்துளை
 • ஒளியிழைத் தொடர்பு

Select Answer : a. b. c. d.

23. Who has been appointed as the Director of The National Judicial Academy (NJAC), Bhopal?

 • Aniruddha Bose
 • Surya Kant
 • Dipankar Datta
 • Vikram Nath
போபாலில் அமைந்துள்ள தேசிய நீதித்துறைப் பயிற்சிக் கழகத்தின் (NJAC) இயக்குநராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளவர் யார்?

 • அனிருத்தா போஸ்
 • சூர்ய காந்த்
 • தீபங்கர் தத்தா
 • விக்ரம் நாத்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Who was re-elected for a third term to the International Narcotics Control Board (INCB)?

 • Leena Nair
 • Jagjit Pavadia
 • Nivedita Bhasin
 • Meghana Pandit
சர்வதேச போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (INCB) மூன்றாவது முறையாக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார்?

 • லீனா நாயர்
 • ஜக்ஜித் பவாடியா
 • நிவேதிதா பாசின்
 • மேகனா பண்டிட்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Mange Disease mostly affects

 • Dogs
 • Horse
 • Donkey
 • Cats
மாங்கே நோய் பெரும்பாலும் எந்த உயிரினங்களைப் பாதிக்கிறது?

 • நாய்கள்
 • குதிரை
 • கழுதை
 • பூனைகள்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.