TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - October 2023 (Part 4)

1144 user(s) have taken this test. Did you?

1. The 1st conference on Tamil computing was organized in
 • 1999
 • 2000
 • 2009
 • 2019
தமிழ் வழிக் கணினி செயல்முறை பற்றிய முதல் மாநாடு எப்போது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது?

 • 1999
 • 2000
 • 2009
 • 2019

Select Answer : a. b. c. d.

2. ‘Bima Vahaks’ is related to

 • Skill development
 • Insurance inclusion
 • Natural Farming
 • Irrigation Facility
'பீமா வஹாக்' என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • திறன் மேம்பாடு
 • காப்பீட்டு சேவை உள்ளடக்கம்
 • இயற்கை வேளாண்மை
 • நீர்ப்பாசன வசதி

Select Answer : a. b. c. d.

3. The famous ‘Saint Sophia Cathedral’ is located in

 • Russia
 • Ukraine
 • Switzerland
 • Italy
புகழ்பெற்ற 'செயின்ட் சோபியா கதீட்ரல்' எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • ரஷ்யா
 • உக்ரைன்
 • சுவிட்சர்லாந்து
 • இத்தாலி

Select Answer : a. b. c. d.

4. Who published the 2023 World Trade Report?

 • UNCTAD
 • World Bank
 • ILO
 • WTO
2023 ஆம் ஆண்டு உலக வர்த்தக அறிக்கையினை வெளியிட்ட அமைப்பு  எது?

 • ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் வர்த்தகம் மற்றும் மேம்பாடு அமைப்பு
 • உலக வங்கி
 • சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு
 • உலக வர்த்தக அமைப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

5. India’s largest pumped storage project was inaugurated in

 • Andra Pradesh
 • Uttar Pradesh
 • Himachal Pradesh
 • Madhya Pradesh
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நீரேற்ற நீர்த்தேக்க மின் நிலையம் எங்கு திறக்கப் பட்டுள்ளது?

 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

6. The ‘Bharat NCX 2023’, Cyber Security Exercise, is organized by

 • Rashtriya Raksha University
 • Indian Computer Emergency Response Team
 • National Security Council Secretariat
 • DRDO
‘பாரத் NCX 2023’ எனப்படும் இணையவெளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ள அமைப்பு எது?

 • ராஷ்ட்ரிய ரக்சா பல்கலைக்கழகம்
 • இந்தியக் கணினி அவசரகால நடவடிக்கைக் குழு
 • தேசியப் பாதுகாப்புச் சபை செயலகம்
 • பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which country made Europe's first fully private rocket launch recently?

 • Germany
 • England
 • France
 • Spain
ஐரோப்பாவின் முதல் முழுமையான தனியார் துறை ஏவுகலத்தினைச் சமீபத்தில் விண்ணில் ஏவிய நாடு எது?

 • ஜெர்மனி
 • இங்கிலாந்து
 • பிரான்சு
 • ஸ்பெயின்

Select Answer : a. b. c. d.

8. The Parker Solar Probe was launched by

 • European Space Agency
 • DLR - Germany
 • NASA
 • JAXA
பார்க்கர் சூரிய ஆய்வுக் கலம் எந்த அமைப்பினால் விண்ணில் ஏவப் பட்டது?

 • ஐரோப்பிய விண்வெளி நிறுவனம்
 • DLR - ஜெர்மனி
 • NASA
 • JAXA

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which Tamil writer was presented with the ‘Saraswati Samman’ 2022?

 • Ambai
 • Sivasankari
 • Sivasankari Indira Parthasarathy
 • Nanjil Nadan
2022 ஆம் ஆண்டு ‘சரஸ்வதி சம்மான்’ விருதினைப் பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர் யார்?

 • அம்பை
 • சிவசங்கரி
 • இந்திரா பார்த்தசாரதி
 • நாஞ்சில் நாடன்

Select Answer : a. b. c. d.

10. World Migratory Bird Day is observed on

 • October 14
 • October 15
 • October 16
 • October 18
உலக வலசைப் பறவைகள் தினம் எப்போது அனுசரிக்கப் பட்டது?

 • அக்டோபர் 14
 • அக்டோபர் 15
 • அக்டோபர் 16
 • அக்டோபர் 18

Select Answer : a. b. c. d.

11. Sagar Maitri Mission is related to

 • Environment Protection
 • Humanitarian aid
 • Coastal security
 • Oceanographic research
சாகர் மைத்ரி திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
 • மனிதாபிமான உதவி
 • கடலோரப் பாதுகாப்பு
 • கடல்சார் ஆராய்ச்சி

Select Answer : a. b. c. d.

12. The Western Dedicated Freight Corridor is constructed between

 • Dadri - Mumbai
 • Delhi – Mumbai
 • Jaipur – Goa
 • Palwal – Mumbai
மேற்கத்திய சரக்குப் போக்குவரத்து வழித்தடம் எந்த பகுதிகளுக்கு இடையே கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளது?

 • தாத்ரி - மும்பை
 • டெல்லி - மும்பை
 • ஜெய்ப்பூர் - கோவா
 • பல்வால் – மும்பை

Select Answer : a. b. c. d.

13. The Dancing Frogs are endemic to the

 • Eastern Himalayas
 • Western Himalayas
 • Eastern Ghats
 • Western Ghats
நடனத் தவளைகள் எந்தப் பகுதியில் மட்டுமே காணப் படுகிறது?

 • கிழக்கு இமயமலைப் பகுதி
 • மேற்கு இமயமலைப் பகுதி
 • கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகள்
 • மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள்

Select Answer : a. b. c. d.

14. Tilapia parvovirus (TiPV) was first reported in

 • Mozambique
 • China
 • India
 • Thailand
திலபியோ பர்வோவைரஸ் (TiPV) எங்கு முதன் முதலில் பதிவாகியுள்ளது?

 • மொசாம்பிக்
 • சீனா
 • இந்தியா
 • தாய்லாந்து

Select Answer : a. b. c. d.

15. Which of the following city will become India’s First Wetland City?

 • Jaipur
 • Raipur
 • Udaipur
 • Agra
பின்வருவனவற்றுள் இந்தியாவின் முதல் ஈரநில நகரமாக மாற உள்ள நகரம் எது?

 • ஜெய்ப்பூர்
 • ராய்பூர்
 • உதய்பூர்
 • ஆக்ரா

Select Answer : a. b. c. d.

16. Muthuvan tribe of Tamil Nadu inhabited in

 • Agasthiyar hills
 • Yelagiri hills
 • Anamalai hills
 • Kolli Hills
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முதுவன் பழங்குடியினர் எந்தப் பகுதியில் வசிக்கின்றனர்?

 • அகத்தியர் மலை
 • ஏலகிரி மலை
 • ஆனைமலை
 • கொல்லிமலை

Select Answer : a. b. c. d.

17. The battle of Saragarhi was held in

 • 1857
 • 1867
 • 1887
 • 1897
சரகர்ஹி போர் எப்போது நடைபெற்றது?

 • 1857
 • 1867
 • 1887
 • 1897

Select Answer : a. b. c. d.

18. India’s First Regional Train Service was launched in

 • Delhi
 • Cochin
 • Calcutta
 • Mumbai
இந்தியாவின் முதல் பிராந்திய இரயில் சேவை எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது?

 • டெல்லி
 • கொச்சின்
 • கொல்கத்தா
 • மும்பை

Select Answer : a. b. c. d.

19. NexCAR 19 therapy is related to

 • Covid
 • TB
 • Cancer
 • HIV
NexCAR 19 சிகிச்சை எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • கோவிட்
 • காசநோய்
 • புற்றுநோய்
 • HIV

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which is the slowest city based on the speed index in India?

 • Agra
 • Bengaluru
 • Bhiwandi
 • Pune
வேகக் குறியீட்டின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் மெதுவான நகரம் எது?

 • ஆக்ரா
 • பெங்களூரு
 • பிவாண்டி
 • புனே

Select Answer : a. b. c. d.

21. How many countries constitute the African Union?

 • 45
 • 55
 • 57
 • 60
ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தில் எத்தனை உறுப்பினர் நாடுகள் உள்ளன?

 • 45
 • 55
 • 57
 • 60

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which country topped in the Global Pension Index 2023?

 • Argentina
 • Iceland
 • Denmark
 • Netherlands
2023 ஆம் ஆண்டு உலகளாவிய ஓய்வூதியக் குறியீட்டில் முதலிடம் வகிக்கின்ற நாடு எது?

 • அர்ஜென்டினா
 • ஐஸ்லாந்து
 • டென்மார்க்
 • நெதர்லாந்து

Select Answer : a. b. c. d.

23. The ‘Chakra-II’ operation was conducted by

 • CBI
 • ED
 • NIA
 • DRI
‘சக்ரா-II’ நடவடிக்கையினை நடத்திய அமைப்பு எது?

 • நடுவண் புலனாய்வுச் செயலகம்
 • அமலாக்க இயக்குநரகம்
 • தேசியப் புலனாய்வு முகமை
 • வருவாய்ப் புலனாய்வு இயக்குநரகம்

Select Answer : a. b. c. d.

24. World’s first medium-caliber maritime electromagnetic rail gun was tested by

 • Japan
 • USA
 • China
 • North Korea
நடுத்தர அளவிலான குழல் விட்டம் கொண்ட உலகின் முதல் கடல்சார் மின்காந்த பீரங்கித் துப்பாக்கிச் சோதனையினைச் செய்துள்ள நாடு எது?

 • ஜப்பான்
 • அமெரிக்கா
 • சீனா
 • வட கொரியா

Select Answer : a. b. c. d.

25. Which district has become the first district in India to officially designate its own tree, flower, bird and species?

 • Kozhikode
 • Palakkad
 • Thiruvananthapuram
 • Kasaragod
இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தனது நிர்வாகத்திற்கான சொந்த மரம், பூ, பறவை மற்றும் இனங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக நியமித்த மாவட்டம் எது?

 • கோழிக்கோடு
 • பாலக்காடு
 • திருவனந்தபுரம்
 • காசர்கோடு

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.